Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

512 51 Lomnice nad Popelkou, Školní náměstí 1000

 

Vážení rodiče,

ministerstvo školství vydalo očekávaný dokument „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který je k dispozici níže ke stažení.

Pro nás z uvedeného textu vyplývá následující:

 • 11.5. obnoví škola výuku pro žáky 9. ročníku zaměřenou na přípravu k přijímacím zkouškám,
 • 25.5. obnoví škola omezenou výuku pro žáky 1. stupně,
 • přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce žáka,
 • žáci nepřítomní ve škole budou pokračovat v dosavadním způsobu vzdělávání na dálku.

Přítomnost žáků ve škole se uskuteční za následujících podmínek:

 • zákonný zástupce oznámí zájem o pravidelnou přítomnost dítěte ve škole dle pokynů k přihlašování pro 9. ročník, 1. stupeň (informace budou podrobněji uvedeny),
 • žák nepatří do rizikové skupiny (nenaplňuje žádný z bodů 2-8 specifikace MZ „Osoby s rizikovými faktory“ – viz níže, žádný z bodů nenaplňuje ani jakákoliv osoba, která s žákem žije ve společné domácnosti,
 • při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) - pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna,
 • žák respektuje všechna hygienická opatření stanovená školou – v případě jejich porušování může být z přítomnosti ve škole vyloučen,
 • pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka,
 • rozvrh hodin vyučování bude upraven.

Podmínky fungování a přihlašování ke vzdělávání zašle škola zákonným zástupcům prostřednictvím eŽK.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

                                                                                                          Vedení školy


 Bližší informace k výuce žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Je nutné, aby příchozí žáci před školou dodržovali odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáci 1. a 2. ročníku budou přicházet ke škole v čase od 7:45 do 7:55.
 • Žáci 3. - 5. ročníku budou přicházet ke škole v čase od 8:00 do 8:10.
 • Prostor před školou bude rozdělen na sektory, ve kterých si pověřený pracovník (popř. třídní učitelka) bude žáky vyzvedávat.
 • Žáci budou organizováni ve skupinách po max.15 dětech, složení skupiny je neměnné a bude tvořeno žáky přihlášenými do 16. 5. 2020 (škola tyto údaje potřebuje v dostatečném předstihu k personálnímu zajištění).

Škola nemůže garantovat zařazení žáka k jeho třídní učitelce.

 • Ranní družina nebude probíhat.

Vstup do budovy a umístění skupin

 • Pro vstup do budovy nebude funkční přístupový systém, žádný žák nevstupuje do budovy individuálně.
 • Vstup do školy nebude umožněn doprovázejícím osobám, to je platné i pro odchod žáka ze školy.
 • Skupiny budou pro vstup využívat hlavní vchod i vchod pod jídelnou.
 • Po vstupu do budovy žák projde tzv. zdravotním filtrem – měření teploty, proběhne dezinfekce rukou.
 • Šatny nebudou v provozu (1. den si žáci organizovaně vyzvednou přezůvky v šatnách/ skříňkách).
 • Výuka bude probíhat v kmenových třídách. 
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

Rozsah výuky

 • Nepůjde o standardní způsob výuky dle původního rozvrhu, rozsah učiva bude zhruba odpovídat vzdělávání „na dálku“.
 • Doba trvání výuky: 1. a 2. ročník: do 11:30

                                3. ročník: do 12:00

                                4. a 5. ročník: do 12:35.

 • Na základě potřeby zákonných zástupců (dle údajů v přihlášce) bude žák zařazen do odpoledního bloku jako zájmové formy (neplatí pravidla pro úhradu).
 • Odchod žáků bude probíhat po skončení vzdělávacích aktivit za zajištěného dohledu pověřeným pracovníkem/pověřenými pracovníky.

Povinná výbava

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Další pravidla

 • Pro přihlášené žáky bude docházka závazná, bude probíhat její evidence.
 • Případnou neúčast je nutné omluvit předem na eŽK třídním učitelkám.

Věnujte prosím náležitou pozornost vyplnění přihlášky. Údaje v ní uvedené budou neměnné.

V případě dotazů kontaktujte prosím vedení školy – emailem, telefonicky.

 

V Lomnici nad Popelkou 5. 5. 2020                                               Mgr. Alena Ženatá,

                                                                                                        ředitelka


 Bližší informace pro přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky počínaje 11. 5. 2020

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Je nutné, aby příchozí žáci před školou dodržovali odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Skupiny 9. A a B budou přicházet v čase 8:35 – 8:45

Skupina 9. C bude přicházet v čase 8:45 -  8:55

 • Každou skupinu žáků bude před školou vyzvedávat pověřený pracovník školy.
 • Žáci budou organizováni ve skupinách po max. 15 lidech, složení skupiny je neměnné a bude tvořeno žáky přihlášenými do 6. 5. 2020

Vstup do budovy a umístění skupin

 • Pro vstup do budovy nebude funkční přístupový systém, žádný žák nevstupuje do budovy individuálně.
 • Po vstupu do budovy žák projde tzv. zdravotním filtrem – měření teploty, proběhne dezinfekce rukou.
 • Šatny nebudou v provozu (1. den si žáci organizovaně vyzvednou přezůvky ve skříňkách).
 • Výuka bude probíhat v kmenových třídách kromě skupiny 9. C – pro ni bude probíhat v učebně 8. A.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

Rozsah výuky

 • Tříhodinové bloky s přestávkami od doby příchodu do 12 hodin v rozsahu pondělí – čtvrtek.
 • Každý den bude probíhat blok přípravy z jednoho předmětu – bližší informaci žáci obdrží 11. 5. 2020.

Povinná výbava

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Pomůcky na výuku Čj a M, dále bude upřesněno na 1. setkání dne 11. 5. 2020

Další pravidla

 • Pro přihlášené žáky bude docházka závazná, bude probíhat její evidence
 • Případnou neúčast je nutné omluvit předem na eŽK ředitelství

Vedení školy
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.