Vítejte na stránkách

ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

 

 Bližší informace k výuce žáků od pondělí 30. 11. 2020

 

 1. Od tohoto dne pokračuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku.
 1. Obnovuje se povinná prezenční výuka žáků 3., 4. a 5. ročníku dle platného rozvrhu.
 1. Obnovuje se povinná prezenční výuka žáků 9. ročníku dle platného rozvrhu.
 1. Pro třídy 6. – 8. ročníku  - začíná tzv. rotační výuka, to znamená střídání celých tříd po týdnu – střídá se prezenční výuka ve škole a distanční výuka. Vzhledem k navazujícímu ředitelskému volnu a vánočním prázdninám jsme rozdělili týden od 14. 12. do 18.12, aby účast v prezenční výuce žáků ve škole byla rovnoměrná.

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu.

 

30.11. – 4.12.

7.12. – 11. 12.

14.12. – 16.12.

(3 dny)

17.12. –18.12.

(2dny)

6.ročník

prezenční výuka

distanční výuka

prezenční výuka

distanční výuka

7. A, B

prezenční výuka

distanční výuka

prezenční výuka

distanční výuka

7. C, D

distanční výuka

prezenční výuka

distanční výuka

prezenční výuka

8. ročník

distanční výuka

prezenční výuka

distanční výuka

prezenční výuka

 1. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 1. Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách – kolektivy se neslučují, ani jinak neprolínají, týká se zejména výuky cizích jazyků a pracovních činností.
 1. Pro všechny osoby pohybující se ve škole (žáky i zaměstnance) platí povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci by měli být vybaveni 2 kusy roušek (+ sáčkem pro jejich odkládání).
 1. Pro chod školy platí všechna protiepidemická opatření a zásady obsažené v manuálu Provoz škol a školských zařízení v roce 2020/21 vzhledem ke covid-19.Je nutné častěji větrat, proto prosíme rodiče, aby děti vybavili teplejším oblečením.

 

Organizační informace  

V souvislosti s příchodem většího počtu žáků bylo nutno upravit vstupy žáků do školy:

1.– 4. ročník: žáci 1. ročníku budou přicházet v době od 7. 30 do 7. 40 hodin,

žáci 2. ročníku budou přicházet v době od 7. 40 do 7. 50 hodin,

žáci 3. a 4. ročníku budou přicházet v době od 7.50 do 8.00 hodin

      vchodem pod jídelnou,

5. – 9. ročník: žáci 5. ročníku budou přicházet od 7.30 do 7. 40 hodin,

žáci  6., 7. a 8. ročníku od 7.40 do 7.50 (přichází vždy polovina tříd)

žáci 9. ročníku v době od 7.55 do 8.00 hodin.

       vchodem z ulice Komenského.

       Dojíždějící žáci, kteří budou přicházet před 7. 30 hodin, budou vcházet hlavním vchodem s použitím čipu. Po dezinfekci rukou a převlečení v šatně přejdou do své třídy.

 Školní stravování  

 1. Probíhá školní stravování – žáci přihlášení ke stravování mají na dobu, kdy bude probíhat prezenční výuka, obědy přihlášené. V případě nepřítomnosti žáků, nebo nezájmu o školní stravování je třeba obědy odhlásit.
 1. Průběh stravování a nástupy na oběd budou probíhat za mimořádných hygienických opatření.

 

Informace o možnosti stravování žáků vzdělávajících se distančně (týká se vždy části tříd 6. – 8. ročníku)

 1. Žáci vzdělávající se distančně mají nárok na dotovaný školní oběd.
 2. Oběd je možné pouze vyzvedávat u výdejního okénka, ne konzumovat v jídelně.
 3. Tyto obědy je třeba přihlásit, jsou „centrálně“ odhlášené.
 4. Přihlášené obědy je možné vyzvedávat v době 11.00 – 11.20, vstup bude organizován vchodem pod školní jídelnou.

Provoz školní družiny

 1. Školní družina bude v provozu v obvyklém rozsahu. Vzhledem k tomu, že škola nemůže personálně zajistit homogenitu skupin, žádáme rodiče dětí 3. – 4. ročníku, aby zvážili potřebu umístění dítěte do školní družiny.
 1. Fungovat bude ranní družina od 6.30. Prosíme rodiče, aby v případě zájmu o ranní družinu o tom v předstihu informovali své třídní učitelky.

Děkujeme za spolupráci. V případě dotazů kontaktujte prosím vedení školy – emailem, telefonicky.

 

V Lomnici nad Popelkou 23. 11. 2020                               Mgr. Alena Ženatá,  ředitelka


 Bližší informace k výuce žáků od středy 18. 11. 2020

 

1. Od tohoto dne se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku.

2. Pro žáky ostatních ročníků pokračuje povinné distanční vzdělávání.

3. Pro všechny osoby pohybující se ve škole (žáky i zaměstnance) platí povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

4. Pro chod školy platí všechna protiepidemiologická opatření a zásady obsažené v manuálu pro provoz škol MŠMT.

 

Organizační informace pro zákonné zástupce žáků a žáky 1. a 2. ročníku

 

1. Příchod žáků: žáci 1. ročníku budou přicházet v době od 7. 30 do 7. 45 hodin,

                            žáci 2. ročníku budou přicházet v době od 7. 45 do 8. 00 hodin.

2. Výuka bude probíhat v rozsahu rozvrhu platného od 1. 9. 2020.

3.  Není dovolen zpěv a sportovní činnosti.

4. S ohledem na povětrnostní podmínky může být zařazen pohyb na čerstvém vzduchu.

5. Probíhá školní stravování – žáci přihlášení ke stravování mají obědy přihlášené, v případě nepřítomnosti žáků, nebo nezájmu o školní stravování je třeba obědy odhlásit. Při organizaci stravování budou dodržovány stanovené rozestupy.

6. Školní družina bude v provozu v obvyklém rozsahu. Každá třída bude samostatnou skupinou školní družiny, aby byla zachována podmínka homogenity každé třídy.

7. Fungovat bude ranní družina od 6.30. Prosíme rodiče, aby v případě zájmu o ranní družinu o tom v předstihu informovali své třídní učitelky.

 

Informace o možnosti stravování žáků vzdělávajících se distančně

 

1. Žáci vzdělávající se distančně mají nárok na dotovaný školní oběd.

2. Oběd je možné pouze vyzvedávat u výdejního okénka, ne konzumovat v jídelně.

3. Tyto obědy je třeba přihlásit, jsou „centrálně“ odhlášené.

4. Přihlášené obědy je možné vyzvedávat vždy ve 13 hodin, vstup bude organizován vchodem pod školní jídelnou pro žáky 1. i 2. stupně.

 

V případě dotazů kontaktujte prosím vedení školy – emailem, telefonicky.

V Lomnici nad Popelkou 12. 11. 2020                               Mgr. Alena Ženatá,  ředitelka


Informace o uzavření školy od 14.10.2020

 

     Na základě krizového opatření Vlády ČR z 12. 10. je škola uzavřena: od 14. 10 je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání, týká se žáků 1. i 2. stupně a zájmového vzdělávání školní družiny.

Všichni žáci přecházejí na distanční způsob výuky.

Pravidla distanční výuky

 1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce.
 1. V rámci distančního vzdělávání jsou vyučovány profilové předměty školy, tj. matematika, český jazyk, cizí jazyk a naukové předměty. V předmětech výchovného rázu vyučující zadá dlouhodobý úkol.
 1. Formy distanční výuky. Distanční výuka je vedena jednotně v prostředí Google Classroom. Má několik podob.
  1. On – line hodiny v prostředí Google Classroom Meet. Vyučující o uskutečnění hodiny informuje žáky v předstihu.
 1. Zadávání výukových materiálů v Google Classroom.
 2. Zákonný zástupce žáka, u kterého se během distanční výuky změní technické podmínky   pro distanční výuku (oproti stavu, který uvedl v dotazníku ze září 2020), má povinnost o této skutečnosti informovat vyučujícího a domluvit se s ním na jiné formě distančního vzdělávání.
 1. Hodnocení distanční výuky. Práce žáka jsou hodnoceny známkou, formativním hodnocením nebo obojím.  Hodnocení se zapisuje do elektronické žákovské knížky. 
 1. V rámci distančního vzdělávání poskytuje pedagog žákovi a jeho zákonnému zástupci metodickou podporu, efektivní zpětnou vazbu a je nápomocen řešit případné problémy. Třídní učitel řeší případné problémy s distanční výukou ve své třídě.
 1. Při on-line hodinách probíhá výuka podle následujících pravidel. Hodinu zahajuje učitel. Žáci se připojují na jeho vyzvání. V rámci hodiny jsou dodržována pravidla slušného chování. Žáci mají zakázáno pořizovat audio i video nahrávky bez výslovného souhlasu vyučujícího. 
 1. V případě, že je žák nemocen a nemůže pracovat, informuje o tom jeho zákonný zástupce třídního učitele.

V Lomnici nad Popelkou 23.10. 2020                                        Mgr. Alena Ženatá, ředitelka


Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková                                  organizace

IČO: 00854751             IZO: 102 442 894             č.účtu: 4436581/0100

Sídlo školy: Školní náměstí 1000

                    Lomnice nad Popelkou

Tel.: kancelář školy  481 671 118

                                702 031 659

Další informace ke koranaviru

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.