Vítejte na stránkách

ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou


 Bližší informace k výuce žáků od 1. března 2021 (do 21. března)

               

 1. Osobní přítomnost žáků není podle krizového opatření Vlády ČR č. 200 povolena.
 2. Žáci všech ročníků se budou vzdělávat distančně.
 3. Stravování žáků v distanční výuce je možné – výdej do jídlonosičů přes výdejní okénko (průchod do vnitřního dvora)
 4. V provozu nemůže být školní družina.
 5. Žáci, kteří nemají vhodná zařízení nebo připojení k internetu, si nadále vyzvedávají tištěné materiály vždy v pondělí ve 14:00 u vchodu do knihovny (z ulice Komenského).
 6. V případě, že rodiče potřebují řešit ošetřovné, najdou informace na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola ošetřovné nepotvrzuje.
 7. Škola patří mezi určené školy zajišťující péči o děti zákonných zástupců vybraných profesí (dle krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 – informace v sekci Novinky).

V případě dotazů kontaktujte prosím vedení školy – emailem, telefonicky.

V Lomnici nad Popelkou 27. 2. 2021                   

Mgr. Alena Ženatá,

ředitelka


 

8. 3. – 12. 3.

15. 3. – 19. 3.

1. a 2. ročník

distanční výuka

distanční výuka

3. - 5. ročník

distanční výuka

distanční výuka

6.ročník

distanční výuka

distanční výuka

7. A, B

distanční výuka

distanční výuka

7. C, D

distanční výuka

distanční výuka

8. ročník

distanční výuka

distanční výuka

9. ročník

distanční výuka

distanční výuka


Pravidla distanční výuky

 1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce.
 1. V rámci distančního vzdělávání jsou vyučovány profilové předměty školy, tj. matematika, český jazyk, cizí jazyk a naukové předměty. V předmětech výchovného rázu vyučující zadá dlouhodobý úkol.
 1. Formy distanční výuky. Distanční výuka je vedena jednotně v prostředí Google Classroom. Má několik podob.
  1. On – line hodiny v prostředí Google Classroom Meet. Vyučující o uskutečnění hodiny informuje žáky v předstihu.
 1. Zadávání výukových materiálů v Google Classroom.
 2. Zákonný zástupce žáka, u kterého se během distanční výuky změní technické podmínky   pro distanční výuku (oproti stavu, který uvedl v dotazníku ze září 2020), má povinnost o této skutečnosti informovat vyučujícího a domluvit se s ním na jiné formě distančního vzdělávání.
 1. Hodnocení distanční výuky. Práce žáka jsou hodnoceny známkou, formativním hodnocením nebo obojím.  Hodnocení se zapisuje do elektronické žákovské knížky. 
 1. V rámci distančního vzdělávání poskytuje pedagog žákovi a jeho zákonnému zástupci metodickou podporu, efektivní zpětnou vazbu a je nápomocen řešit případné problémy. Třídní učitel řeší případné problémy s distanční výukou ve své třídě.
 1. Při on-line hodinách probíhá výuka podle následujících pravidel. Hodinu zahajuje učitel. Žáci se připojují na jeho vyzvání. V rámci hodiny jsou dodržována pravidla slušného chování. Žáci mají zakázáno pořizovat audio i video nahrávky bez výslovného souhlasu vyučujícího. 
 1. V případě, že je žák nemocen a nemůže pracovat, informuje o tom jeho zákonný zástupce třídního učitele.

V Lomnici nad Popelkou 23.10. 2020                                        Mgr. Alena Ženatá, ředitelka


Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková                                  organizace

IČO: 00854751             IZO: 102 442 894             č.účtu: 4436581/0100

Sídlo školy: Školní náměstí 1000

                    Lomnice nad Popelkou

Tel.: kancelář školy  481 671 118

                                702 031 659

Další informace ke koranaviru

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.